Husk, at du kan få penge tilbage fra dit forsikringsselskab

Det er meget normalt at skifte bolig én eller flere gange. Huset skal være større, mindre, eller arbejdet kræver det – ja, der kan være mange årsager.

Som boligadvokat oplever jeg ofte, at folk ikke er opmærksomme på, at der kan være mulighed for at få lidt penge retur fra deres forsikringsselskab – hvis man har haft en ejerskifteforsikring – der vel og mærke ikke er udløbet, når boligen sælges.

Det er meget normalt at få lidt penge retur fra din husforsikring i forbindelse med, at huset sælges – det, vi også kalder ristorno, men det er min erfaring, at mange lidt ”glemmer” ejerskifteforsikringen.

En ejerskifteforsikring tegnes for enten 5 eller 10 år, og hele præmien betales med det samme – i modsætning til en husforsikring, der betales for et år ad gangen.

Når du sælger din bolig, og der stadigvæk er dækning på din ejerskifteforsikring, så burde det jo være sådan, at forsikringsselskabet automatisk sendte penge retur – altså, uden at du behøvede at gøre noget. Sådan er det bare desværre ikke – hvis ikke du selv henvender dig, ja, så sker der ikke noget.

Når boligen er solgt, skal du derfor kontakte det forsikringsselskab, hvor du har tegnet din ejerskifteforsikring, og bede det om at refundere. De fleste forsikringsselskaber kræver, at du fremsender dokumentation i form af købsaftalen eller tinglyst skøde, og at du henvender dig senest seks måneder efter salget.

Hvor meget, du kan få tilbagebetalt, afhænger af, hvilken forsikring du har købt, og hvilket forsikringsselskab du har købt den ved.

Hvis du har valgt en femårig basisejerskifteforsikring, så har du her eksempler i tabel 1 på, hvor stor en procentdel du kan forvente at få tilbagebetalt af dit forsikringsselskab, såfremt du sælger din ejendom inden for fem år.

Hvis du for eksempel vælger en basisejerskifteforsikring til 10.000 kroner ved Dansk Ejerskifteforsikring, og du efter tre år sælger din ejendom, kan du forvente at få tilbagebetalt 1500 kroner fra forsikringsselskabet.

Hvis du har valgt en 10-årig udvidet ejerskifteforsikring, ser det sådan her ud i tabel 2:

Hvis du for eksempel vælger en udvidet ejerskifteforsikring ved Gjensidige Forsikring 35.000 kroner, og du sælger din ejendom efter seks år, kan du forvente at få tilbagebetalt 2100 kroner fra dit forsikringsselskab.

Det er åbenlyst, at hvis du flytter meget kort tid, efter at du har købt huset, så er der virkelig mange penge, som du kan være berettiget til at få retur.

Du skal være opmærksom på, at forsikringsselskaber løbende ændrer i deres forsikringsbetingelser, så det er vigtigt, at du tager udgangspunkt i de betingelser, som var gældende på det tidspunkt, hvor du tegnede forsikring, og ikke hvordan betingelserne er i dag.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 29. august 2021

Gode råd til dig, der overvejer at købe en ødegård i Sverige

Noget tyder på, at interessen for at købe fritidshuse i Sverige er støt stigende, og corona har ikke ligefrem lagt en dæmper på dette.

Ifølge statistik fra det Svenske ejendomsregister er det mest almindeligt, at danskerne ejer sommerhuse i Småland, efterfulgt af Skåne og Halland. Det anslås i dag, at et godt stykke over 10.000 fritidshuse i Sverige er ejet af danskere.

På grund af indrejseforbud i Sverige er disse danskere på nuværende tidspunkt afskåret fra at benytte sig af deres boliger, men når verden (og Sverige) forhåbentligt snart åbner op igen, da sidder du måske derude og overvejer at gå videre med din drøm om at købe en ødegård i Sverige?

Hvad skal vi være opmærksomme på? Hvordan er det nu at købe ejendom i Sverige, det er vel det samme som i Danmark eller hvordan?

Nej, ikke helt, men langt hen ad vejen jo.

Der er eksempler på, at danskere, der handler med hinanden, vælger at benytte danske regler, men ellers er det svenske regler, der finder anvendelse.

Som i Danmark er et salg som oftest baseret på, at køber skal betale købesummen kontant og herefter selv må finde ud af, hvordan købesummen skal finansieres, altså skal der optages lån i ejendommen.

Det er p.t. ikke muligt at optage dansk realkreditbelåning i en svensk ejendom, men tag fat på din bank, da den måske kan tilbyde dig en anden løsning, som økonomisk set giver det samme resultat.

Købsaftalen og de øvrige dokumenter er noget mere enkle og kortfattede, end vi kender det i Danmark, og dette hænger sammen med, at de svenske regler er meget omfattende og derfor ”griber” mange at de spørgsmål/problemstillinger, der kan opstå i en handel.

I Danmark bærer sælger det store ansvar i handlen og er forpligtet til at oplyse om en lang række forhold vedr. ejendommen – køber kan være mere tilbagetrukket. Det modsatte gælder faktisk i Sverige, hvor køber langt mere aktivt er forpligtet til at undersøge, hvad det er, han/hun køber.

Som køber af en svensk ødegård skal du altså være lidt mere opmærksom. Derfor er det vigtigt at få gennemgået ejendommen af en byggesagkyndig, inden der handles – det kan være svært at komme efterfølgende og påpege mangler, også selvom du som køber ikke var klar over, at der var noget galt.

Er huset på en lejet grund, og hvordan med brændeovn/skorsten, vandforsyning og kloakering? Ja, der er mange ting, der skal undersøges.

Ud over at der skal indgås en købekontrakt med vilkår om pris, overtagelsesdag, og hvad der følger med i handlen, så skal der også tinglyses et skøde – præcis som i Danmark.

Som oftest udarbejdes papirerne af en ejendomsmægler, det er dog ikke et krav, men for at sikre at alt går rigtig til, så anbefales det, at der benyttes en autoriseret ejendomsmægler.

Det vil oftest være sælger, der betaler regningen til mægler, men vær opmærksom på, at udgifterne til tinglysning af skøde vil blive opkrævet hos dig som køber.

Hvad koster det? På samme måde som i Danmark er der omkostninger til selve købet af ejendommen, men også efterfølgende ud over de sædvanlige driftsomkostninger, såsom el, vand og varme, forsikring mv.

Tinglysningsafgiften udgør 1,5 procent af købesummen og en ekspeditionsafgift på 825 svenske kroner. Udgangspunktet er, at du som køber betaler afgifterne fuldt ud.

Der skal betales svensk ejendomsskat på 0,75 procent af den offentlige ejendomsværdi (maksimum 7812 svenske kroner, 2019) pr. år, eller 1 procent af ejendomsværdien – det afhænger af ejendomstypen.

Derudover skal der også betales dansk ejendomsværdiskat. Den svenske skat kan dog fratrækkes den danske, sådan at du altså ikke skal betales dobbelt.

Et par gode råd med på vejen:

1. Få en svensk ejendomsmægler til at klare papirarbejdet, sådan sikres det, at processen foregår korrekt.

2. Få gennemgået ejendommen af en byggesagkyndig, sådan at du bliver gjort opmærksom på evt. mangler ved huset – det kan være vanskeligt som køber at påpege efterfølgende fejl.

3. Tal med din bank inden om alternative finansieringsmuligheder.

4. Køb noget, der er salgsbart, hvis du ikke er handyman.

5 . Vær særlig opmærksom på skorsten, brændeovn/ildsted, vandforsyning og kloakering – og kontakt kommunen for at finde ud af, om alt er, som det skal være.

Har du brug for yderligere inspiration eller råd og vejledning?

Flere steder på nettet tilbyder råd og vejledning til dig, der overvejer køb af ødegård eller blot et fritidshus i Sverige. Rigtig mange anbefaler siden www.torpare.dk – foreningen for danskere med fritidshuse i Sverige. Jeg fandt selv deres hjemmeside yderst nyttig i forbindelse med min research til denne klumme. De tilbyder også konkret rådgivning i forbindelse med køb af ødegård.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 14. februar 2021

Nu skal brændeovne fra før 2003 skrottes eller udskiftes ved ejerskifte

Fra 1. april i år er det ikke længere tilladt at beholde ældre brændeovne produceret før 2003, når der sker ejerskifte på en bolig.

Denne lovændring i miljøbeskyttelsesloven sker som led i den grønne omstilling med et ønske om, at lovændringen skal være medvirkende til forbedret luftkvalitet og et ønske om at mindske partikelforureningen i Danmark.

Hvis du køber en bolig efter 1. april 2021, hvor der er en brændeovn, der er produceret før 1. januar 2003, skal du som køber selv skrotte eller erstatte brændeovnen med en ny. Ifølge forarbejderne til lovforslaget (der er alle de indledende knæbøjninger til et lovforslag) fremgår det, at der fra 1. april 2021 over for tinglysningsretten i forbindelse med ejerskiftet skal oplyses, hvorvidt der er en brændeovn i boligen.

Ifølge lovændringen skal brændeovne produceret før 2003 senest 12 måneder efter, ejerskiftet er blevet tinglyst, være skrottet eller erstattet af en ny. Køber du derimod en bolig, hvori der er en brændeovn, der er produceret efter 1. januar 2003, vil der fra tinglysningsrettens side blive stillet krav om dokumentation for brændeovnens opførselsår, medmindre der foreligger en prøvningsattest eller svanemærke-dokumentation på brændeovnen.

Hvis der ikke foreligger en kvittering, fra dengang brændeovnen blev købt, stilles der krav om, at dokumentationen skal indeholde en alderserklæring, der er udfyldt og underskrevet af en skorstensfejer eller en anden fagmand. Glemmer du at få indsendt tilstrækkelig dokumentation herfor til tinglysningsretten, kan du risikere at blive mødt med både ugentlige og månedlige tvangsbøder.

Udgifterne til skrot eller udskiftning af brændeovn påhviler alene køberen af ejendommen – af den årsag, at man som sælger ikke vil kunne have mulighed for at dokumentere, hvorvidt den gamle brændeovn er blevet skrottet eller skiftet ud med en ny.

Har du en bolig i kikkerten, hvor der er placeret en ældre brændeovn, er det et oplagt forhold at forhandle boligen på, da det er en udgift, som du som køber skal afholde efter overtagelsen.

Det er dog ikke ved alle typer af ejerskifte, at brændeovne produceret før 2003 skal skrottes. Som køber kan man få lov til at beholde ældre brændeovne i forbindelse med skilsmisse, ved hensidden i uskiftet bo og ved køb af en bolig som juridisk person, for eksempel som anpartsselskab eller aktieselskab.

Derudover forventes det, at visse typer af brændeovne ikke skrottes ved ejerskifte, herunder masseovne, kakkelovne, antikke brændeovne produceret før 1920 og brændekomfurer. Derudover forventes det, at brændeovne i fredede bygninger, brændeovne i kolonihavehuse og andelsboliger også fritages for de nye regler.

I skrivende stund afventer vi et nærmere regelsæt fra miljøministerens side. Jeg vender retur til emnet, når der foreligger en endelig afklaring.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 17. januar 2021

Få mere ejerskifteforsikring for pengene

Jeg har flere gange skrevet om ejerskifteforsikringer og med forskellige vinkler. Som boligadvokat drøfter jeg ofte ejerskifteforsikring med mine kunder, og spørgsmålene går som oftest på, hvorfor skal vi tegne, dækker den overhovedet noget, og hvad er klogest at gøre.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke de forhold, der nævnt i tilstandsrapporten – det vil altså sige, at hvis der er en anmærkning i tilstandsrapporten om et forhold ved taget, for eksempel en utæthed, så kan dette forhold betyde, at en mulig dækning af taget i sin helhed vil være begrænset.

Altså forhold i en tilstandsrapport kan gøre, at dækningen generelt set bliver mindre – uden at forsikringen bliver billigere.

Jamen, kan man ikke gøre noget ved det?

Svaret er faktisk: Jo, det kan man godt.

For at få din ejerskifteforsikring til at dække mere skal du overveje at få udbedret de forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten.

Hvis du eksempelvis overtager et hus, hvor der i tilstandsrapporten udelukkende er én anmærkning på taget – eksempelvis en gul anmærkning (der tidligere var en K1’er), og der efter overtagelsen viser sig endnu en skade på taget som følge af den påtalte anmærkning, så vil din ejerskifteforsikring som udgangspunkt ikke dække den følgeskade.

Din ejerskifteforsikring dækker ikke følgeskader forårsaget af en påtalt anmærkning i tilstandsrapporten. Der er naturligvis ikke nogen, der kan spå om fremtiden, og hvilke skader der kommer på et hus, men jo flere følgeskader man kan nå at redde, inden de opstår, desto bedre, hvis du ønsker, at din ejerskifteforsikring skal dække mest muligt.

Havde man i stedet fået udbedret den påtalte anmærkning i tilstandsrapporten, så ville din ejerskifteforsikring have dækket alle skader (dækningsberettiget), der var til stede ved tilstandsrapportens udarbejdelse, og alle skader, der er opstået efter rapportens udarbejdelse, men inden du overtog ejendommen – vel at mærke i ejerskifteforsikringens gyldighedsperiode, der enten er 5 eller 10 år.

Om det er sælger eller køber, der skal udbedre eventuelle forhold i tilstandsrapporten, er op til almindelig forhandling. Der er ikke noget i vejen for, at køber selv får det gjort med egne håndværkere – det afgørende er dog, at der udarbejdes en allonge til tilstandsrapporten efterfølgende, og inden ejerskifteforsikringen tegnes.

Det er klart, at visse forhold kan være af så omfattende af karakter (læs også dyrt), at det ikke er muligt at få det udbedret, inden husets overtages, og hvor ejerskifteforsikringen træder i kraft, men det handler også mest om de mindre forhold, og som typisk ikke koster de store beløb at få ordnet.

Jeg havde en bolighandel for et par uger siden, hvor en udbedring af et forhold i tagrummet (nævnt i tilstandsrapporten) kostede under 5000 kroner i arbejdsløn og materialer, og som gav en væsentligt bedre dækning på ejerskifteforsikringen – så giver det mening.

Som det altid er med forsikringer, så håber vi aldrig, at vi skal bruge dem, men hvis de skal bruges, så vil det nok ærgre de fleste, hvis de bliver afvist af forsikringen og kunne have undgået dette.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 29. november 2020

Forhøjet bundfradrag ved udlejning af sommerhuse i 2020

Som led i Folketingets sommerpakke i slutningen af juni 2020 blev det besluttet, at bundfradraget for udlejning af feriehuse hæves fra 41.800 til 60.000 kroner – dog kun i 2020, og hvis sommerhuset udlejes gennem et bureau.

Ved bundfradragsmetoden er de første 60.000 kroner af din lejeindtægt altså skattefrie. Herefter kan du fratrække yderligere 40 procent af den resterende del af lejeindtægten. Den resterende lejeindtægt betales der kapitalindkomstskat af – denne procentsats afhænger af din samlede kapitalindkomst og kan derfor variere.

Coronaens pludselige opståen har skabt usikkerhed om rejser til udlandet, ferie og fritidsliv generelt. Sommerhuset tiltaler mange og er derfor blevet en sikker havn for mange danskere ifølge statistikker.

2020 har nemlig været et rekordår, hvad angår køb af sommerhuse. Kombineret med det lave renteniveau har mange derfor valgt at realisere sommerhusdrømmene.

Det store løft i bundfradraget betyder reelt, at de fleste kan udleje deres sommerhus resten af sæsonen uden at skulle beskattes af lejeindtægten. Er du en af de mange nye sommerhusejere, eller har du allerede et sommerhus, du overvejer at leje ud, kan udlejning i resten af 2020 altså være en ekstra god forretning.

Står du derimod selv for udlejningen, udgør bundfradraget kun 11.500 kroner (2020), og vælger du ikke at bruge bundfradragsmetoden, kan du i stedet bruge den regnskabsmæssige fradragsmetode, hvor der betales skat af lejeindtægterne fratrukket de udgifter, der er i forbindelse med udlejningen af sommerhuset, herunder vedligeholdelse, ejendomsskat, annoncering, strøm m.m.

Selvom bundfradraget hæves til 60.000 kroner, skal du være særlig opmærksom på, hvor ofte du må udleje dit sommerhus. Med vedtagelsen af planloven fra 2017 gælder det, at du i vinterperioden fra 1. november til 1. marts må leje dit sommerhus ud i halvdelen af perioden – altså i ni uger uden pause. Der gælder dog særlige regler for, hvis du lejer sommerhuset ud til samme lejer, eller selv benytter sommerhuset i denne periode. Den samme person må højst benytte sommerhuset fire uger i træk.

Reglerne for 2020 er interessante for dig, der selv lejer dit sommerhus ud og gør brug af bundfradragsmetoden. Overvej dog at udleje gennem et bureau i år for at kunne få adgang til det forhøjede bundfradrag. Har du derimod allerede valgt den regnskabsmæssige fradragsmetode, er det ikke muligt at skifte til bundfradragsmetoden.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 6. september 2020

Slut med de velkendte K0, K1, K2, K3 og UN

Den 1. oktober 2020 kommer der nye regler for tilstands- og elinstallationsrapporter.

De nye regler skal gøre det lettere og mere forståeligt for de kommende boligejere når de køber og sælger bolig.

Med de nye regler skippes de tidligere velkendte K0, 1,2,3 og UN – betegnelser der havde til formål at kategorisere omfanget og betydning af en evt. skade på huset.

K0, K1, K2 og K3 erstattes nu af farvekoderne sort, grå, gul og rød.  

Samtidig bliver der oprettet en ny digital platform, hvor man både kan tilgå rapporterne og få ordningen forklaret. Denne platform bliver illustreret med billeder og videoer således, at det bliver lettere for forbrugere, at forstå hvad fejlene og kategorierne egentlig betyder.

Ændringer skyldes, at mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier.

Fra 1. oktober vil kritiske skader, som straks skal udbedres markeret med rød i tilstandsrapporterne, hvorimod alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, blive markeret med gul. Mindre alvorlige skader markeres med grå, mens skader der skal undersøges nærmere, markeres med sort.

Interessant er, at de nye klassificeringer derfor ikke alene beror på omfanget af skaden, men snarere på tidshorisonten for, hvornår skaden skal udbedres.

Farverne i elinstallationsrapporten oplyser om eventuelle risici for brand og stød I elinstallationsrapporten. Et gult tegn vil indikere, at der er tale om ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød, og en rød farve vil indikere, at der er ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand. Et stoptegn vil betyde ulovlige elinstallationer, og et spørgsmålstegn vil indikere, at installationen skal undersøges nærmere.

I dag har byggesagkyndige, der udarbejder disse rapporter mulighed for, at beskrive skaderne på ejendommen med fagudtryk og forkortelser, der kan være svære at forstå. For at imødekomme denne problematik indføres nu standardtekster der skal gøre det lettere for forbrugere, at sammenligne med andre boliger.

Som boligadvokat hilser jeg de nye regler velkommen selvom jeg forudser en overgangsperiode hvor de byggesagkyndige lige skal vende sig til at bruge de nye farver og standardtekster. 

Særligt hvis den byggesagkyndige skal bruge en standardtekst der måske ikke lige passer på en specifik fejl, kan standardteksterne gøre det mindre gennemsigtigt for forbrugere, at forstå hvad fejlen egentlig dækker over.

Køberes retsstilling og mulighed for, at tegne ejerskifteforsikring bliver der ikke ændret ved, da fejl og skader ifølge Sikkerhedsstyrelsen fortsat vil blive vurderet som de gør i dag. Dog forudser jeg, at forsikringsselskaber der tilbyder ejerskifteforsikringer (i en kortere overgangsperiode) måske vil kræve flere forbehold for deres dækning – dette skal du som kommende boligkøber være opmærksom på.

Tilstandsrapporter er gyldige i seks måneder, hvorfor man frem til og med marts 2021 stadig vil kunne blive mødt med tilstandsrapporter med de velkendte K-værdier. Dette gælder også Elinstallationsrapporter er gyldige i 1 år.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 23. august 2020

Nye regler for familieoverdragelser er lige på trapperne

Jeg har tidligere skrevet om, at der formentligt ville komme nye regler ift. familieoverdragelser, altså hvor familiemedlemmer ønsker at overdrage ejendom imellem hinanden, og det nok ville være fornuftigt at få overdraget nu, hvis du stod i en aktuel situation, hvor det gav mening.

Nu ved vi lidt mere om de nye regler, der kommer til at gælde, og hvilke ændringer der konkret vil blive tale om.

Skatteministeriet har 4. maj udsendt et høringsudkast, der indeholder justeringer til det gældende værdiansættelsescirkulære. Høringsudkastet lægger op til, at forældre fremover kan overdrage fast ejendom til deres børn til +/-20 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

I dag er det muligt at overdrage fast ejendom til +/-15 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering inden for familien. Denne form for familieoverdragelser kan foretages, uden at det har nogen skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser, og det har været muligt siden 1982 i henhold til Skatteministeriets værdiansættelsescirkulære.

Den foreslåede forhøjelse til +/-20 procent hænger sammen med den nye ejendomsvurderingslov og de offentlige ejendomsvurderinger, der forventes at blive præsenteret i anden halvdel af 2020. De nye offentlige ejendomsvurderinger skal sikre mere retvisende og gennemskuelige vurderinger, der bygger på flere detaljerede oplysninger, end de tidligere vurderinger har gjort. Den nugældende 15-procent-regel bliver derfor ophævet, og i stedet indføres en ny 20-procent-regel. Cirkulæret gælder kun for ejendomme, der har modtaget den nyeste offentlige ejendomsvurdering i henhold til den nye ejendomsvurderingslov.

Af det nye værdiansættelsescirkulære fremgår det, at +/-20-procent-reglen dog ikke kan anvendes, hvis der foreligger særlige omstændigheder som begrunder, at fremgangsmåden ikke kan anvendes. Høringsudkastet indeholder en udvidelse af de tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder sammenlignet med den praksis, der er udviklet som følge af afgørelsen fra Højesteret tilbage i 2016 (SKM2016.279.HR).

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal, der beskriver, hvornår der foreligger særlige omstændigheder ud fra den nugældende +/-15-procent-regel. Vurderingen heraf beror på en konkret vurdering, men foreligger blandt andet, hvis ejendommen har været solgt mellem uafhængige parter i nær tidsmæssig sammenhæng med familieoverdragelsen. Særlige omstændigheder foreligger blandt andet også, hvis den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15 procent ikke giver udtryk for ejendommens reelle handelsværdi.

Som boligadvokat kunne jeg godt have ønsket en mere udtømmende liste over de situationer, der dækker over begrebet ”særlige omstændigheder”. Det er derfor svært at vurdere, hvilke situationer der fremover vil grænse til at blive vurderet som særlige omstændigheder, da der på nuværende tidspunkt kun er oplistet en række eksempler.

Hvornår kan de nye regler anvendes? Ændringerne i cirkulæret forventes at træde i kraft 1. juli 2020 og finder derfor anvendelse på de familieoverdragelser, der overdrages fra 1. juli 2020. Den nye +/-20-procent-regel får dog først virkning for overdragelser, hvor ejeren på overdragelsestidspunktet har modtaget en vurdering af ejendommen efter den nye ejendomsvurderingslov. Indtil de nye ejendomsvurderinger bliver offentliggjort, vil de nugældende regler stadig finde anvendelse.

Udkast til ændring af værdiansættelsescirkulæret og udkast til styresignal havde høringsfrist 2. juni. Styresignalet, der beskriver, hvilke situationer der er omfattet af særlige omstændigheder, får dog først virkning, når det endelige styresignal offentliggøres. Hvornår dette sker, er endnu uvist. Hvorvidt cirkulæret og styresignalet træder i kraft samtidig, er derfor stadig uvist.

Familieoverdragelser efter de nye regler: Det nye værdiansættelsescirkulære og styresignalet indskrænker i et vist omfang de nugældende muligheder for gode familieoverdragelser. Overvejer I derfor allerede nu at lave en familieoverdragelse af en ejendom, vil min anbefaling være at få gennemført en planlagt familieoverdragelse, inden de nye regler træder i kraft 1. juli 2020.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 21. juni 2020

Flere vælger at udleje et værelse i deres bolig

Flere vælger at leje et værelse ud, hvis de alligevel har et ekstra værelse, der står tomt. Det kan være en fin ekstra indtægtskilde, der supplerer til de faste udgifter. På det seneste har jeg modtaget flere henvendelser på, hvordan reglerne for udlejning af enkeltværelser er, når man selv bor i boligen.

Særligt i de større studiebyer er det populært at leje værelser ud til studerende. Ved udlejning af et værelse er det ikke et krav, at der laves en lejekontrakt. Ikke desto mindre er advokatens bedste råd (nok ikke overraskende), at det er bedst at få tingene på skrift – sådan at man er sikker på, hvad der egentlig er aftalt mellem parterne.

Hvis lejer ønsker en lejekontrakt, følger det af lejeloven, at udlejer er forpligtet til at udarbejde en lejekontrakt. Såfremt der ikke udarbejdes en lejekontrakt, vil lejeforholdet altid falde tilbage på reglerne i lejeloven.

Hvad må et værelse koste i husleje?
Ved udlejning af enkeltværelser skal huslejen fastsættes efter det lejedes værdi – huslejen skal derfor fastsættes ud fra den værdi, lejeren får, jf. boligreguleringslovens regler. Som udlejer bør man undersøge lokalområdet og vurdere, hvad tilsvarende værelser af samme størrelse og kvalitet koster. Det betyder dog ikke, at udlejeren uden videre selv kan bestemme, hvad værelset skal koste. Lejen skal nemlig være overensstemmende med huslejeniveauet i lokalområdet.

Hvis lejer mener, at huslejen er for høj, kan lejeren indbringe lejeforholdet for Huslejenævnet i håb om at få sat huslejen ned. I tilfælde af, at Huslejenævnet vurderer, at lejen er for høj i lejeforholdet, kan udlejer blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra lejer. Skal man som udlejer være på den sikre side, kan man også få Huslejenævnet til at fastsætte huslejen. Vælger man denne løsning, skal man dog være særlig opmærksom på, at Huslejenævnet vil fastsætte en minimumsværdi for, hvad du som udlejer kan tage i husleje – derudover opkræves et gebyr på 524 kroner (2020-niveau) for Huslejenævnets bistand – herved er du som udlejer helt sikker på, at huslejen fastsættes korrekt.

Husk at du som udlejer ikke må forlange mere end tre måneders depositum og tre måneders forudbetalt leje, og at forbrugsudgifter som varme, vand og el vil som udgangspunkt skal indeholdes i lejen og kan ikke opkræves særskilt.

Bundfradrag eller regnskabsmæssigt fradrag?
Selvom det ”kun” er et værelse, du udlejer, slipper du ikke uden om skattefar – og dog. Som udlejer er man som udgangspunkt skattepligtig af lejeindtægten. Som udlejer kan man vælge enten at bruge bundfradragsmetoden eller det regnskabsmæssige fradrag.

Anvendes bundfradragsmetoden, skal man alene betale skat af den del af lejeindtægten, der overstiger ens bundfradrag – ens bundfradrag udgør 1,33 procent af den seneste offentlige ejendomsvurdering – bundfradraget udgør dog som minimum 29.300 kroner (2020-niveau). Er din bolig derfor 2.500.000 kroner værd, vil dit bundfradrag udgøre 33.250 kroner.

Anvendes i stedet den lidt mere komplicerede metode, nemlig det regnskabsmæssige fradrag, skal der føres et regnskab over indtægter og udgifter på værelsesudlejningen. Her skal man som udlejer beskattes af de lejeindtægter, der overstiger udgifterne. Ved en sådan beregning beregnes en forholdsmæssig andel over boligens udgifter, herunder vand, varme, el, renovation og ejendomsskat.

Kan jeg opsige lejeforholdet?
Ved udlejning af enkeltværelser gælder særlige regler for opsigelse, der adskiller sig fra andre typer af lejemål.

Både udlejer og lejer kan opsige lejeforholdet med én måned varsel – herudover gælder særligt, at der ingen begrundelse kræves, hvilket adskiller sig fra lejelovens regler for andre typer af lejemål. Sværere bliver det dog, hvis lejemålet har et selvstændigt køkken eller bad tilknyttet værelset, da opsigelsesvarslingen her stiger fra en måned til et år for dig som udlejer – vel at mærke hvis opsigelsen sker i overensstemmelse med lejelovens regler, herunder eksempelvis, at du selv skal bo i lejemålet.

Opsigelsesvarslingen stiger, da der ikke længere er tale om udlejning af et værelse, men en egentlig lejlighed – vær derfor særlig opmærksom på dette som udlejer.

Vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning
Hvad angår vedligeholdelsen er udgangspunktet, at vedligeholdelsen påhviler udlejer – det kan dog aftales, at lejer skal stå for den indvendige vedligeholdelse. I så fald vedligeholdelsen påhviler lejer, er lejer forpligtet til at aflevere værelset i samme stand, som da lejer overtog værelset, hvilket indebærer, at værelset skal males eller tapetseres ved fraflytning.

Ved fraflytning skal udlejer dog inden for en frist på 14 dage meddele lejeren om, hvilke arbejder der skal udføres i værelset. Her kan udlejer bruge af det indbetalte depositum til at dække disse istandsættelsesudgifter med. I tilfælde af, at lejer er uenig i de istandsættelsesarbejder, der skal udføres, kan lejeren indbringe sagen for Huslejenævnet.

5 gode råd

1. Udarbejd en lejekontrakt – det skaber klarhed over lejeforholdet.

2. Få styr på huslejefastsættelsen – det kan blive dyrt.

3. Overvej, hvordan du vil administrere lejeindtægten, herunder skattemæssigt.

4. Vær særlig opmærksom på opsigelsesfristerne og lejemålets karakter/indretning.

5. Skab klarhed/afstem, hvem der står for indvendig vedligeholdelse og istandsættelse.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 10. maj 2020

Ejerforeninger kan snart få nye muligheder for at ekskludere medlemmer

15. januar 2020 fremsatte boligministeren et lovforslag om en ny og revideret ejerlejlighedslov. Den nuværende ejerlejlighedslov er mest af alt et juridisk kludetæppe og har været ændret så mange gange, at den er svær at forstå – selv for fagfolk.

Den nye ejerlejlighedslov, der er på vej, skal gøre den mere overskuelig og praktisk anvendelig og forventes at træde i kraft 1. juli 2020.

Der er flere relevante ændringer på vej for dig, der bor i en ejerforening. Dels nye muligheder, men også en overvejelse, om der skal gennemføres vedtægtsændringer.

Lovforslaget til den nye ejerlejlighedslov indeholder en gennemgående revidering af normalvedtægten. Du tænker måske nu, ”hvad er det nu lige helt præcist normalvedtægten er”, og ”hvad har den af betydning”. Normalvedtægten er et sæt standardvedtægter, der fastsætter de regler, rettigheder og pligter, der gælder for ejerforeningens medlemmer.

Som ejerforening har man mulighed for at lave sine egne vedtægter, men det også muligt blot at ”læne” sig op ad normalvedtægten.

Det mest interessante ved de nye bestemmelser i normalvedtægten er, at der nu indsættes hjemmel til at ekskludere medlemmer af en ejerforening og i særlige tilfælde, hvor det bliver nødvendigt, at tvangssælge medlemmers ejerlejligheder.

Eksklusion af ejerforeningen (altså hvor et medlem bliver smidt ud af ejerforeningen), er et voldsomt indgreb i ejendomsretten, hvorfor der i hvert tilfælde skal foretages en vurdering af nødvendigheden af indgrebet.

I vurderingen af den udviste adfærd er der i den nye ejerlejlighedslov lagt vægt på, at det skal vurderes, hvorvidt adfærden i form af for eksempel vold, støj eller vanrøgt er rettet mod for eksempel generalforsamlingen eller bestyrelsen, eller om adfærden umuliggør almindelig beboelse i ejendommen.

Et eksempel kan være, hvor medlemmer udviser grov pligtforsømmelse over for ejerforeningen eller er direkte til gene for ejerforeningens resterende medlemmer. Eksklusion af ejerforeningen kan også ske ved ejeres gentagne grove misligholdelse trods påkrav, eller hvis medlemmet bevidst modarbejder ejerforeningens formål.

En beslutning om eksklusion skal træffes på generalforsamlingen og skal ske med tilslutning fra mindst to tredjedele af ejerne i foreningen efter fordelingstal og antal.

Manglende betaling af fællesudgifter medrører ikke ret til at ekskludere et medlem efter de nye regler, men skal løses efter de gamle regler og mulighed for et tvangssalg af lejligheden.

Jeg bliver ofte mødt med spørgsmål omkring strid og uenigheder i ejerforeninger – særligt uenigheder omkring forhold, der er omfattet af normalvedtægten – folk vil enten gerne have medlemmer ekskluderet fra deres ejerforening eller er bekymret for selv at blive forvist fra ejerforeningen.

I dag er svaret, at den nugældende ejerlejlighedslov § 8 ikke har nogen hjemmel til, at ejerforeningen kan ekskludere et medlem af en ejerforening – med den kommende ændring af normalvedtægten bliver det nu en reel mulighed for ejerforeninger.

Ud over muligheden for eksklusion stiller den nye normalvedtægt nye krav til tinglysning af forhold, der fraviger normalvedtægten. Der kommer et nyt og mere forenklet regelsæt for adgang til andre lejligheder i ejerforeningen i forbindelse med ombygning og indretning af nye ejerlejligheder. Herudover kommer der nye regler for dele af normalvedtægtens afstemningsregler, der bliver indskrevet i ejerlejlighedsloven, der er ufravigelige.

Normalvedtægten er fravigelig og finder derfor kun anvendelse, såfremt ejerforeningen ikke har tinglyst en særvedtægt, der anvendes i stedet for normalvedtægten. I den nye ejerlejlighedslov gælder et tingslysningskrav for særvedtægter, hvor særvedtægten skal tinglyses på samtlige ejerlejligheder i ejerforeningen for at være gyldige.

Lovforslaget er ikke endeligt vedtaget endnu (lovforslaget forventes til 3. behandling den 16. april 2020 – jeg tør ikke love, at dette sker, på grund af covid-19), hvilket i praksis gør, at der stadig er mulighed for, at lovforslagets udformning ændres. Uanset hvad, vil jeg selvfølgelig lave en opfølgende klumme.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 12. april 2020

Arveafkald – lad arven gå til børnebørnene

At give afkald på arv lyder måske lidt alternativt for de fleste, men der kan faktisk være en række fordele forbundet med at give afkald på arv. Ved arveafkald fraskriver du dig din ret til at arve, og din arv kan derfor gå videre til f.eks. dine børn eller måske endda deres børn.

Vi lever længere i dag, og det betyder også, at vi er ældre og ofte mere formuende, når vi modtager arv fra typisk vores forældre. Mange ser det derfor som en oplagt mulighed at give afkald på deres arv mod, at deres børn arver i stedet for – sådan at arven kan få mest mulig gavn, f.eks. i en ung børnefamilie.

Min oplevelse er, at synspunktet om at lade arven gå videre til sine børn vinder indpas i mange familier. Og flere kontakter mig for at høre mere om mulighederne.

Hvorfor give afkald? der kan være flere grunde, men som oftest er det et ønske om at give pengene videre til nogle, der har mere brug for dem end en selv. Men der kan derudover være ganske mange andre grunde, f.eks. personlige årsager, insolvens og generationsskifte.

Ved at give arveafkald kan der som oftest spares boafgift af arven, eftersom arvinger undgår, at der skal afregnes afgift to gange, altså når du modtager arven, og igen, når du dør, og dine arvinger skal arve. Hvis der er tale om arv fra søskende eller fjernere slægtninge, kan der være endnu større besparelser.

Hvordan giver jeg arveafkald? Et arveafkald kan gives både før og efter, at den person, som du skal arve efter, er død. Hvis du giver arveafkald, før den person, du skal arve fra, er død, så bør du udforme et stykke papir, hvoraf det fremgår, at du giver afkald på din arv. Du skal notere dato, og både du og den person, som du ville have arvet fra, skal skrive under.

Jeg bliver ofte mødt med spørgsmål til selve udformningen af et arveafkald – her er svaret, at der sådan set ikke er formkrav, men at det kan anbefales at udforme et stykke papir, hvor det hele er skrevet ned, og så kan det overvejes at gå en tur forbi notarkontoret – det er dog ikke et krav.

Hvis den person, som du skal arve fra, allerede er død, så skal dit arveafkald registreres i skifteretten, og dette gøres i første omgang ved, at du retter henvendelse til Skifteretten, så vil de vejlede dig nærmere.

Mange glemmer at tage stilling til livsforsikring og pensioner, så husk også at forholde jer til dette – skal det også være omfattet af arveafkaldet?

Hvem får så arven efter mit arveafkald? Det korte svar er, det komme helt an på, hvad du skriver, eller hvad der i øvrigt bliver aftalt i forbindelse med dit arveafkald.

Et arveafkald kan afgives på to måder. Du kan give afkald på arven for dig personligt, hvilket vil betyde, at dine livsarvinger modtager arven i stedet for dig – det vil altså sige dine børn og som oftest herved afdødes børnebørn.

Du kan også vælge at give afkald, sådan at både du og dine livsarvinger ikke modtager arv – det kan være en måde at få fordelt arven på i helt særlige tilfælde.

Et arveafkald kan gives helt (altså for al arv), et beløb eller med en brøkdel af arven. Så der er flere muligheder.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan fortryde et arveafkald – har du først givet afkald, så kan det ikke ændres – medmindre at personen, du har givet afkald overfor, er indforstået med at se bort fra dit arveafkald.

Overvej et arveafkald. Arv er svært at tale om for de fleste, da snakken hurtigt kommer til at handle om død. Omvendt giver det rigtig god mening særligt også for den person, der har gjort det godt og sparet lidt op på kistebunden, at overveje, hvor arven vil kunne gøre mest glæde og gavn.

Hvis f.eks. børnebørnene skal betænkes så kan et arveafkald være en rigtig god løsning, og det gør jo ikke noget, at der så samtidig kan spares lidt i afgift.

AF: ANDERS QUISTGAARD, INDEHAVER AF QUISTGAARD ADVOKATFIRMA

Trykt i Fyens Stiftstidende (Base Bolig) 29. marts 2020