FAMILIERET

Familieret dækker hos os over rådgivning i forbindelse med indgåelse af ægtepagten, skilsmisse og forældremyndighed/bopæl og samværssager

 

Vi hjælper dig med at oprette en ægtepagt

Særeje kan aftales indenfor den ene ægtefælles formue. Det er således uafhængigt af hvilken formueordning din ægtefælle har, om du kan få særeje. For at du kan få særeje i ægteskabet, forudsætter det, at du og din ægtefælle er enige om, hvilken form for særeje I ønsker, og at I opretter en ægtepagt herom.

En ægtepagt om særeje skal være skriftlig og skal indeholde de nærmere bestemmelser for særejets omfang, type og varighed. Derudover en det en gyldighedsbetingelse, at den er underskrevet af begge ægtefæller, samt tinglyst i personbogen. Tinglysningsafgiften til staten er kr. 1.660.

Din virksomhed som særeje

Din virksomhed vil som dine andre aktiver ved indgåelse af ægteskab blive fælleseje, medmindre I har aftalt andet. Du vil derfor risikere, at din ægtefælle skal have halvdelen af din virksomhed i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvilket i værste tilfælde kan true virksomhedens eksistens. Løsningen på dette problem kan være, at du og din ægtefælle opretter en ægtepagt om særeje. I kan oprette samtlige former for særeje for virksomheden, som beskrevet ovenfor.

Der er i mange virksomheder bundet store beløb, hvorfor I kan ende med stor forskel på de beløb, som du og din ægtefælle hver især står tilbage med i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvis virksomheden er gjort til særeje. Det er derfor vigtigt, samtidig med at I opretter særeje for virksomheden, at I tænker på at sikre den anden ægtefælle. Det kan f.eks. gøres ved, at den anden ægtefælle få særeje i familiens bolig, eller der oprettes en pensionsopsparing, som kompensation for særejet.

Hvis du driver din virksomhed sammen med andre, er det samtidig vigtigt at diskutere særeje med de andre ejere. I anparts- og aktieselskaber er det muligt at indføre et krav i ejeraftalen om, at ejerne skal have ægtepagt om særeje for virksomheden. På den måde undgår I, at virksomhedens eksistens bliver truet, fordi virksomheden bliver tvunget til at skaffe kontanter til en ejers tidligere ægtefælle.

kilsmisse – vi hjælper dig hele vejen

Hvis du står midt i en skilmisse, så har du garanteret 1000 spørgsmål – vi kan svare på de fleste og vi ved samtidig hvad du bør have fokus på.

En skilsmisse betyder som oftest, at der skal tages stilling til hvem skal have børnene boende, skal den ene betaler ægtefællebidrag til den anden og hvordan skal jeres aktiver deles.

Hvad hvis vi ikke er enige ift. børnene – læse mere  her.

Hvordan i forhold til ægtefællebidrag

Hvordan i forhold til bodeling

Det er vigtigt, at skelne mellem særeje og fælleseje. Har I særeje (f.eks. i kraft af en ægtepagt), skal I ikke foretage en bodeling, men beholde hver jeres ejendele. Har I fælleseje, skal I derimod foretage en bodeling.

Det er vigtigt at forstå, at bodeling ikke blot er indbo, men alle jeres ‘værdier’. Derfor skal I opgøre jeres formuer, så I kan se, hvordan det ser ud økonomisk. Her kan der forekomme tre scenarier, som er

Begge jeres bodele er positive

Den ene parts bodel er positiv, mens den andens er negativ

Begge jeres bodele er negative

Begge ægtefællers bodele er positive

Hvis begge jeres bodele er positive, skal I lægge summen af jeres bodele sammen og derefter dele dem lige imellem jer. Det vil sige, hvis jeres samlede bodele udgør 400.000 kr., får I hver 200.000 kr. uanset, hvordan pengene oprindeligt var fordelt.

Begge ægtefællers bodele er negative

Hvis begge jeres bodele er negative, skal I ikke foretage en bodeling. I beholder jeres egne ejendele og skal dermed også betale hver jeres egen gæld.

Den ene parts bodel er positiv, mens den andens er negativ

Hvis det blot er den ene parts bodel, der er positiv, ser man bort fra den negative bodel. Man deler dermed den ene parts positive bodel. Det vil sige, hvis den ene parts positive bodel udgør 200.000 kr. vil hver part få 100.000 kr.

Kan opgørelsen og bodelingen foretages af mig/os?

I kan godt selv foretage bodelingen, så længe I er enige. Her er det vigtigt, at I laver en skriftlig aftale vedrørende bodelingen, som I begge skal underskrive.

Hvis jeres fællesbo er komplekst eller af en vis størrelse, anbefaler vi, at I opsøger en advokat for hjælp.

Forældremyndighed/bopæl og samvær – vi yder en oprigtig, nærværende og effektiv rådgivning

Hvis I ikke kan blive enige om hvor børnene skal bo, hvor meget den ene forældre skal se børnene eller om I skal have fælles forældremyndighed, så kan vi hjælpe.

En sag om forældremyndighed/bopæl eller samvær vil som oftest starte i Familiehuset (det tidligere Statsforvaltningen) og alt afhængig af konfliktniveu og samarbejdspotientiale kan sagen ende i familieretten.

Hvordan børnene skal ”deles”, når skilsmissen er en realitet, er utvivlsomt én af de sværeste beslutninger. Derfor er mange forældre naturligvis i tvivl om, hvad der er bedst for deres børn.

Vi er vant til at rådgive  om netop problemstillinger om samvær, bopæl eller forældremyndighed. Vi kan hjælpe før eller under møder i Familiehuset eller ved retssager om forældremyndighed og bopæl.

Fælles forældremyndighed

Som forældre har I et fælles ansvar, og udgangspunktet er, ifølge forældreansvarsloven, fælles forældremyndighed. Dette gælder også, selv om I som forældre vælger hinanden fra.

Når man har fælles forældremyndighed og ikke bor sammen, er den ene forælder bopælsforælder og den anden samværsforælder. Denne fordeling har betydning for, hvilke beslutninger om barnet, I hver især kan træffe.

Fælles forældremyndighed over jeres barn betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. Det er for eksempel beslutninger om skolevalg, skolefritidsordning, flytning til udlandet (men ikke flytning indenlands), navnevalg, religiøs tilhørsforhold og risikobetonede fritidsaktiviteter.

Ophævelse af fælles forældremyndighed

Hvis der ikke er holdepunkter for, at forældrene kan samarbejde til barnets bedste, vil den fælles forældremyndighed ikke blive fastholdt.

Hvis der er beviser for vold, samarbejdschikane, misbrug eller psykisk sygdom som gør samarbejdet umuligt, vil det oftest føre til afslag på eller ophævelse af den fælles forældremyndighed.

Det er dog vigtigt at understrege, at bekymringerne skal kunne dokumenteres og også andre end forælderen skal kunne se, at det ikke fungerer for børnene. Det er retten, der kan ophæve fælles forældremyndighed, hvis I er uenige.

Bopæl – hvor skal børnene bo?

Som forældre kan I selv aftale, hvor barnet skal bo. Selvom du eller din ekspartner flytter væk fra jeres tidligere fælles bopæl, kan du eller ekspartneren stadig blive barnets bopælsforælder.

Hvis I ikke er enige om, hvem der skal have barnets folkeregisteradresse og dermed have barnet boende minimum halvdelen af tiden, skal du ansøge om at blive bopælsforælder hos Familiehuset.

Hvis uenigheden fortsat består efter afholdelse af møde i Familiehuset, skal sagen behandles og afgøres i retten.

Skal du og din ekspartner i retten, kan vi hjælpe med at tilrettelægge sagen og lægge en strategi inden sagen kommer for en dommer. Vi hjælper dig også med at undersøge mulighederne for, om du kan få fri proces og/eller retshjælpsdækning i sagen. Vi kan naturligvis også repræsentere dig under retssagen.

Samvær

Hvis I ikke er enige om samværsordningen, er I nødt til at kontakte Familiehuset og bede om hjælp.

Familiehuset kan træffe afgørelser i samværssager og sagen bliver ikke videresendt til retten, hvis I fortsat er uenige efter Familiehusets behandling af sagen.