KONTAKT

Her finder du vores kontaktoplysninger, forretningsbetingelser samt persondatapolitik

Kontaktoplysninger

Quistgaard Advokatfirma
CVR.nr.: 35 59 14 94
Rosenbæk Torv 1, 1. Sal
5000 Odense C

Tlf: +45 88 44 50 00
Email: info@qlaw.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag fra kl. 09.00 til 16.00 og fredag fra 09.00 til 15.00.

Betalingsoplysninger

Hovedklientkonto i Nordfyns Bank, reg.nr. 6869, konto nr. 0001005695
SWIFT-BIC: NSBKDK21
IBAN-no.: DK1268690002000257

Ved overførsel bedes henvist til j.nr. eller oplysninger der klart identificerer hvad betalingen angår.

Parkering

Vi kan tilbyde særdeles gode parkeringsmuligheder. Vi anbefaler følgende parkeringshuse.

Parkeringshuset Pantheonsgade 25, 5000 Odense C (lige over på den anden side af kontoret) – se vejledning.

Parkeringshuset i Grønnegade, Q-Park Grønnegade, 5000 Odense (2 min gang fra kontoret) – se vejledning.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser for Quistgaard Advokatfirma gældende fra 1. marts 2014, senest opdateret januar 2019. Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle opgaver, som udføres af Quistgaard Advokatfirma. Opmærksomheden henledes på, at forretningsbetingelserne indeholder ansvarsbegrænsninger.

Quistgaard Advokatfirma

Quistgaard Advokatfirma er en enkeltmandsvirksomhed med CVR-nr. 35 59 14 94. Alle virksomhedens advokater er beskikket af Justitsministeren og er medlemmer af Advokatsamfundet. Advokaterne er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126 og Advokatsamfundets etiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Sagens modtagelse

Ved modtagelse af en sag fra en kunde undersøger vi i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vore egne interne procedurer, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt.

Vi er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er således forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder samt kunder, som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger efter de til enhver tid gældende regler. Kunder skal derfor ved oprettelse af en sag oplyse navn, adresse samt CVR-nr. eller CPR-nr. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis kunden er et selskab. Vi fremsender ved kundeforholdets start en meddelelse til kunden med en nærmere beskrivelse af de ønskede oplysninger og anvender som oftest NEM-id valideringsværktøjer.

Behandling af personoplysninger

Som led i Quistgaard Advokatfirmas rådgivning behandles personoplysninger om de enkelte klienter. Denne behandling er reguleret af persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

For mere information om Quistgaard Advokatfirmas behandling af personoplysninger henvises til vores persondatapolitik under fanen ”Persondatapolitik” på vores hjemmeside www.qlaw.dk.

Sagens afregning

Quistgaard Advokatfirma afregner som udgangspunkt sagerne efter medgået tid, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved afregningen: opgavens størrelse og kompleksitet, om der har været tale om en hastesag, det opnåede resultat, ansvaret forbundet med løsning af opgaven, sagens værdi og omfanget af påkrævet specialviden.

Afhængig af sagens art og karakter afregnes månedsvis a conto og/eller ved en sags afslutning. Sagsudlæg og andre sagsrelaterede omkostninger beder vi som udgangspunkt om forudbetaling af, ligesom vi i visse sagstyper anmoder om indbetaling af depositum.

Alle forudbetalte beløb bliver indsat på klientkonto og behandles som klientmidler i henhold til klientkontovedtægten.

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens regler.

Fortrolighed

Alle medarbejdere hos Quistgaard Advokatfirma er underlagt tavshedspligt. Alle oplysninger, som meddeles Quistgaard Advokatfirma af kunder, eller som modtages om kunder eller andre i forbindelse med arbejdet for kunder, behandles fortroligt. Idet Quistgaard Advokatfirma til enhver tid søger at sikre sine kunder den bedste rådgivning og sagsbehandling, må det forventes, at sager drøftes mellem og behandles af flere af kontorets medarbejdere.

Fortrolighedspligten gælder med respekt af retsregler, hvorefter der påhviler Quistgaard Advokatfirma oplysningspligt overfor offentlige myndigheder.

Klientmidler og indskydergarantiordningen

Quistgaard Advokatfirma har klientbankkonti i Nordfyns Bank, og med mindre andet aftales eller oplyses, vil klientmidler blive indsat på en konto i dette pengeinstitut.

Alle klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler. Tilskrevne renter tilfalder kunden i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

I det omfang en bank måtte opkræve negative renter af indestående på klientkonti, afholdes denne omkostning af klienten, og modregnes på kontoens indestående. Det samme gælder i tilfælde af, at der af banken måtte blive opkrævet gebyr for oprettelse af klientkontoen.

Lov om indskydergarantiordning gør at indestående på klientkonti hos advokatfirmaer ikke er undtaget fra reglen om maksimal dækning af EUR 100.000,-.

Indskud foretaget i forbindelse med transaktioner vedrørende erhvervelse af fast ejendom, som hovedsageligt har været anvendt ikke-erhvervsmæssigt eller bestemt til hovedsagelig ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er dækket af indskydergarantifonden med op til EUR 10.000.000,- i indtil 12 måneder efter beløbets indsættelse. Alle andre beløb deponeret på klientkonti hos Quistgaard Advokatfirma er i dag underlagt samme beløbsbegrænsning, som almindelige indeståender med maksimal dækning på EUR 100.000,-.

Quistgaard Advokatfirma gør derfor udtrykkeligt opmærksom på, at loftet for dækning på EUR 100.000,- gælder pr. pengeinstitut. Såfremt en kunde således privat har penge indskudt i det samme pengeinstitut, som Quistgaard Advokatfirma har placeret kundens midler i, opnår kunden maksimalt EUR 100.000,- i erstatning for det samlede indestående på begge konto.

Quistgaard Advokatfirma er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for tab, som kunderne lider ved konkurs eller anden insolvens hos det pengeinstitut, hvor kundens midler er placeret.

Immaterielle rettigheder

Ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til det arbejde og materiale, som Quistgaard Advokatfirma frembringer, tilhører som udgangspunkt Quistgaard Advokater, medmindre andet er særskilt aftalt.

Ansvarsforsikring og garantiforsikring

Advokaterne hos Quistgaard Advokatfirma er ansvarsforsikret hos TRYG Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup. Vi er registreret under CVR nr. 35 59 14 94. Ansvarsforsikringen har en dækningssum på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år. Herudover er hver advokat omfattet af en garantiforsikring på kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. år.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Quistgaard Advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler og rådgiver således alene om dansk ret. Vores rådgivning er altid målrettet til den konkrete opgave og bør ikke anvendes til andre formål.

Vi er ansvarlige for vores rådgivning over for vores kunder efter dansk rets almindelige regler. Vores ansvar pr. opgave er dog begrænset til kr. 2,5 mio. Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

Klage

Quistgaard Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejeloven § 126. Herudover finder Advokatsamfundets advokatetiske regler anvendelse. Disse kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Klager over advokater kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Klager kan indgives til: Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33 96 97 98, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Læs mere på advokatnævnets hjemmeside: www.advokatnævnet.dk.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en kunde og Quistgaard Advokatfirma skal løses efter dansk ret ved de danske domstole.

Persondatapolitik

I denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”) kan du læse mere om, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger, når du (1) besøger vores hjemmeside, www.qlaw.dk (”Hjemmesiden”) eller (2) kontakter os for at modtage rådgivning (”Ydelsen”).

Formålet med denne persondatapolitik

Persondatapolitikken forklarer, hvordan vi behandler oplysninger om dig, som vi indsamler fra dig, eller oplysninger om dig som vi har indhentet eller modtaget fra en tredjepart. Den beskriver også dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

Kontakt os

Hvis du har nogen spørgsmål til Persondatapolitikken eller vil påberåbe dig dine rettigheder i henhold til denne, kan du kontakte os ved at

sende en e-mail til: info@qlaw.dk eller ringe til 88 44 50 00

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler personlige oplysninger fra dig i forbindelse med vores drift af vores advokatvirksomhed, herunder når du besøger Hjemmesiden, når du kontakter os eller anmoder om informationer fra os, når du efterspørger vores juridiske Ydelser eller som følge af din kontakt med en eller flere af vores medarbejdere eller klienter.

Vores primære formål med at indsamle personlige oplysninger fra dig er

at bekræfte din identitet,

at levere vores Ydelser,

at imødekomme anmodninger fra dig, som vi modtager via Hjemmesiden eller i relation til vores Ydelser,

at undersøge henvendelser eller tvister,

at efterleve gældende lovgivning eller krav fra en tilsynsmyndigheder,

at opfylde vores aftale med dig eller

at beskytte og varetage tredjemands rettigheder, herunder vores klienters.

I forbindelse med ovenstående vil vi, såfremt det er relevant, behandle følgende personlige oplysninger om dig:

Hvis du er besøgende på Hjemmesiden, kan behandlingen omfatte

navn og jobtitel,

kontaktinformation, heriblandt eventuelt hvilken virksomhed du arbejder hos, samt

andre informationer, som er relevante for levering af vores Ydelser.

Disse oplysninger behandles kun, såfremt du frivilligt indsender disse via Hjemmesidens kontaktformularer.

Hvis du er en klient, som modtager vores Ydelser eller en potentiel klient, kan behandlingen omfatte

navn og jobtitel,

kontaktinformation, heriblandt eventuelt hvilken virksomhed, du arbejder hos,

kontooplysninger,

oplysninger, som du afgiver i forbindelse med vores levering af Ydelser til dig (disse oplysninger vil afhænge af Ydelsens karakter),

relevante oplysninger som er påkrævet i henhold hvidvaskloven og som udgør en del af vores kundekendskabsprocedurer, samt

andre oplysninger som er relevante for levering af vores Ydelser.

Vi leverer hovedsagligt Ydelser til juridiske personer (virksomheder), og disse er som sådan ikke datasubjekter i persondataretlig forstand. I forbindelse med levering af Ydelser til virksomheder, modtager vi dog i visse tilfælde personlige oplysninger som f.eks. arbejdsmailadresse, arbejdstelefonnummer m.v.

Hvis dine personlige oplysninger bliver behandlet af os som følge af levering af vores Ydelser til andre (heriblandt private klienter og virksomheder), vil vi behandle en række personlige oplysninger om dig afhængigt af de leverede Ydelser.

Der kan blandt andet være tale om oplysninger vedrørende en virksomheds ansatte, en privat klient eller en virksomheds modpart, sælger eller køber samt personlige oplysninger vedrørende disses advokater eller andre juridiske rådgivere.

Hvis du ansøger om job hos os, kan behandlingen omfatte

navn og jobtitel,

kontaktinformationer, heriblandt e-mailadresse,

CV, heriblandt din alder og/eller køn, såfremt du angiver dette, din uddannelse, ansættelseshistorik og lignende oplysninger, som du videregiver til os samt

andre oplysninger, som er relevante i forbindelse med en potentiel ansættelse hos os.

Vi henstiller til, at du ikke uopfordret fremsender straffeattest eller andre følsomme eller fortrolige oplysninger sammen med din ansøgning. Sådanne oplysninger bør alene sendes via sikker mail eller afleveres i fysisk form på vores kontor.

Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?

Som nævnt ovenfor, bruger vi dine personlige oplysninger til en række forskellige formål. Disse er nærmere uddybet nedenfor.

Levering af Ydelser

Vi indsamler og opbevarer personlige oplysninger, som du frivilligt har indsendt til os ved besøg på Hjemmesiden og/eller i forbindelse med vores levering af Ydelser. Vi indsamler og opbevarer disse oplysninger, for at vi kan levere disse Ydelser på en tilfredsstillende måde.

Bemærk venligst, at vores forretningsbetingelser i øvrigt finder anvendelse, når vi leverer vores Ydelser.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os at behandle dine personlige oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale om levering Ydelser, som vi indgår med dig. Det er i sådanne tilfælde enten i din, vores, eller en tredjeparts, interesse, at dine personlige oplysninger behandles, således at vi kan sikre os, at vi leverer den bedst mulige rådgivning til dig og andre klienter.

Hjemmesiden
På Hjemmesiden har du forskellige muligheder for at finde eller efterspørge information om vores Ydelser, heriblandt via elektroniske henvendelsesblanketter. Her indsamles således kontaktinformation og øvrige personlige oplysninger, som er relevante for, at vi kan besvare din til henvendelse til os.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er i din og vores interesse at behandle dine personlige oplysninger, således at vi kan sikre os, at vi leverer den bedst mulige service til dig og andre klienter.

Administration af advokatvirksomhed og overholdelse af lovgivning
I forbindelse med vores drift og administration af advokatvirksomhed bruger vi dine personoplysninger til at overholde vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen samt de advokatetiske regler i henhold til interessekonflikter mv.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Dine personlige oplysninger behandles i denne forbindelse således med det formål at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og beskytte tredjeparters rettigheder.

Ansættelse
I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige oplysninger til at vurdere din egnethed til den pågældende stilling hos os.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Når vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ovenstående, sker dette som led i, at vi søger at indgå en ansættelseskontrakt med dig. Dette sker således som led i både vores og din berettigede interesse. Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger, undtagen hvor dette sker på baggrund af gældende lovgivning eller dit udtrykkelige samtykke.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Såfremt det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, deler vi dine personlige oplysninger med følgende forskellige kategorier af tredjeparter:

Vores professionelle samarbejdspartnere, som f.eks. revisorer.

Statslige myndigheder.

Erhvervsforsikringsselskaber eller andre relevante forsikringsselskaber.

Tilsynsmyndigheder/SKAT/Det Centrale Virksomhedsregister.

Tredjeparter, til hvem vi udliciterer bestemte ydelser, heriblandt, dog ikke begrænset til, dokumentbehandlings- og oversættelsesvirksomheder, makuleringsservice, IT-leverandører, IT-support og dokument- og datahoteller.

Tredjeparter, som bistår os med levering af vores Ydelser til klienter, heriblandt voldgiftsmænd, mediatorer, sekretærer, vidner, domstole, modparter og deres advokater, platforme til brug for dokumentgennemgang og eksperter, såsom skatterådgivere og taksatorer.

Vi anvender i visse tilfælde leverandører til at hjælpe os med at levere Ydelser til dig. Vi anvender således en række leverandører til bl.a. dokumentbehandling og oversættelse, makulering, levering af IT-systemer, IT-support, dokument- og dataopbevaring. Disse leverandører behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores instruks. Vi indgår databehandleraftaler med alle sådanne leverandører for at sikre, at de behandler personoplysninger forsvarligt og i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os, at dele dine personlige oplysninger med sådanne tredjeparter, for at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale, vi har med dig.

Det vil således være i vores, din eller en tredjeparts interesse at være i stand til at videregive dine personlige oplysninger, således at vi kan garantere, at vi leverer de bedst mulige Ydelser.

Hvor overfører vi dine personoplysninger til?

For at kunne levere vores Ydelser kan vi få brug for at overføre dine personlige oplysninger til lande uden for Danmark eller EU/EØS. Dette kan blandt andet være fordi, at udbyderne af vores IT-systemer anvender underleverandører fra disse lande.

Alle sådanne overførsler sker ved brug af EU’s standardkontraktklausuler for således at sikre et lovligt grundlag for overførslen og et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

For besøgende på Hjemmesiden behandler vi relevante personoplysninger i mindst et år fra dagen for henvendelse via en kontaktformular eller lign.

Når vi leverer vores Ydelser til en klient, beholder vi relevante personoplysninger i mindst 5 år fra dagen for den pågældende sags afslutning, hvorefter oplysningerne slettes. Varigheden af denne behandling kan forlænges i tilfælde, hvor vi er retligt forpligtede til fortsat at behandle oplysninger, eller såfremt det er relevant i forhold til vurdering af rådgiveransvar.

Når du i forbindelse med ansøgning til en stilling hos os indsender en ansøgning, beholder vi ansøgningen indtil den pågældende stilling er besat, hvorefter ansøgningen slettes. Vi vil i visse tilfælde bede om dit samtykke til at beholde ansøgningen i en længere periode. Vi opbevarer kun ansøgningen i en længere periode, hvis vi har fået samtykke hertil.

Tavshedspligt og sikkerhed

Vi er forpligtede til at opbevare personoplysninger sikkert, og vi har implementeret fornødne sikkerhedspolitikker, interne regler og tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personlige oplysninger, som vi behandler om dig.

Alle vores partnere, medarbejdere, eksterne rådgivere og databehandlere, som har adgang til at behandle dine personlige oplysninger, er forpligtede til at respektere deres tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger?

Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Du har således

Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personlige oplysninger, ligesom du kan bede os fremsende kopi af disse oplysninger. Hvis du anmoder om mange kopier, kan vi blive nødsaget til at kræve betaling herfor.

Ret til berigtigelse: Hvis de personlige oplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget. Hvis du er berettiget til berigtigelse, og hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om berigtigelsen, hvor dette er muligt.

Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personlige oplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning. Hvis vi har delt dine personlige oplysninger med andre, underretter vi dem om sletningen, hvor dette er muligt.

Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om begrænsningen, hvor dette er muligt.

Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personlige oplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personlige oplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personlige oplysninger.

Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på datatilsynet.dk.

Ændringer til denne persondatapolitik

Vi kan fra tid til anden få behov for at ændre denne persondatapolitik. Hvor dette er muligt, vil vi underrette dig via e-mail, hvis vi foretager betydelige ændringer. Vi opfordrer dig dog til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.

Senest opdateret 26. marts 2019